Inledning:
Det finns många behandlingsformer som kan hjälpa barn med olika typer av svårigheter, individuella och familjerelaterade, såsom mentalisering baserad på familjeterapi (Bateman & Fognagy 2012), individuell barnterapi (Tron Diset 2010) m.fl. En annan metod som hjälper barn effektivt och korttidsterapeutiskt är hypnoterapi.

Hypnoterapi:
Hypnos kan kortfattat beskrivas som ett förändrat medvetandetillstånd. I detta förändrade tillstånd kan man arbeta terapeutiskt. I trance har barnet i större utsträckning än vuxna tillgång till sina möjligheter och resurser. I åldern 7-12 år är barn som mest hypnotiserbara. De får mycket lättare tillgång till sitt omedvetna än vuxna och hypnoterapi möter barnen i deras fantasivärld. I ett omedvetet tillstånd får barn större tillgång till sin förmåga att hantera sina problem.

Terapeutisk allians:
Som i vuxenterapi är det viktigt att bygga upp en allians med barnet. Om man inte kan skapa en bra relation den första timmen kommer det att bli svårt att fortsätta arbeta med barnet. Min erfarenhet är att när du väl fått en bra allians med barnen är de de allra bästa klienterna. De är modiga, ärliga, har tillgång till fantasier, är öppna och nyfikna. Detta använder jag mig av i hypnoterapin.

Vem deltar i terapin?
Som regel möter jag alltid barnet tillsammans med familjen, en av föräldrarna, för att skapa trygghet. Ett undantag är om barnet utsatts för övergrepp, våld m.m. från föräldrarnas sida. Hela familjen kan delta i terapin (familjehypnos) eller i vanlig familjeterapi.

Hur arbetar jag?
Under den första timmen är det viktigt att barn och föräldrar känner att jag lyssnar, förstår och bekräftar dem. Barn kan rita sina problem, teckna sin familj som djur. Säkerhet, stabilitet och trygghet är nyckelord.

Vi gör en kort anamnes (sjukhistoria). Vi kan utveckla ett genogram för att se om det finns andra resurser i familjen, vänkretsen eller andra professionella som också kan befinna sig i terapirummet.

Barnet kan välja ett leksaksdjur/docka som terapeuten har på sitt kontor. Detta djur kan barnet låna hem som en god hjälpare som har hjälpt andra barn.

Vad kan hypnoterapi användas till?
Nästa steg är själva behandlingsarbetet. Terapins längd beror på många faktorer: typ av problem, barnets familjeförhållanden, mognad, utveckling m.m. Det minsta jag kan använda är en timme för anamnesen, en timme för behandling och en timme för utvärdering.

Några av de problem jag arbetar med är enuresis (sängvätning), skolfobier, smärta m.m. Nästan alltid spelar jag in en liten självhypnosövning på 5 till 20 minuter på CD eller på föräldrarnas mobiltelefon. Det innebär att jag ger dem hjälp till självhjälp. CD:n består av en induktionsdel (självavslappning) och en suggestionsdel där negativa uttalanden vänds till positiva.
Exempel: Jag duger inte till något. Kan vändas till: För var dag som går tror jag mer och mer på mig själv. Denna CD eller mobilinspelning ska de lyssna till varje dag.

Ibland behövs ett djupare arbete, t.ex. egostate terapi och symboldrama, som jag använt i arbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Familjeterapi
Barn kan inte ses isolerade från sin familj/andra hjälpare/det omgivande samhället. Ofta behövs arbete med hela familjen. Det man ser som barnets problem kan vara ett symptom på familjeproblematik. T.ex. hade en flicka svåra smärtor. Dessa smärtor hade sitt ursprung i föräldrarnas skilsmässa och att de motarbetade varandra. När föräldrarna började samarbeta försvann flickans smärtor. Ett annat barn (pojke) hade stora problem i förhållande till de andra pojkarna i klassen, han hörde röster och hade olika konstiga syner. Alla dessa symptom försvann när hans föräldrar fick hjälp att samarbeta och blev eniga om var han skulle bo. Pojken i detta exempel hade stor glädje av individuell hypnoterapi.

Jag kan också hänvisa familjen till ett familjekontor där behandlingen är gratis.

Slutsats:
Hypnoterapi är en mycket lämplig form av terapi för barn. Behandlingen kan kombineras med tecknings – och äventyrterapi, kognitiv terapi m.m. Tyvärr är det många psykologer/läkare som inte upptäckt denna behandlingsform, som är både effektiv och enkel att utföra och som bygger på barnets och familjens egna resurser.

Hans Chr. Ramskov Jensen.
Spec. i klinisk psykologi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *