Låt oss granska detta inte helt ovanliga påstående i ljuset av det vi i dag vet om modern hypnos.

Människans förmåga att gå in i hypnotiska tillstånd varierar men alla kan lära sig hypnos. Tidigare hade man uppfattningen att en del, ca tjugo procent, inte klarar det, men som tur är stämmer det inte. Med individuellt anpassad förberedelse i form av uppbyggande, jagstärkande träning kan i princip alla människor gå in i hypnotiska tillstånd.

I själva verket befinner vi oss alla i hypnotiska tillstånd varje dag, t.ex. då vi går in i och ut ur sömn, om än som regel under mycket korta tidsrymder, för korta för att det ska vara möjligt för oss att uppleva att vi gör det och för att vi ska kunna utnyttja de inneboende möjligheter som finns i dem.

Betraktar vi ett litet barn som helt och fullt går upp i sin lek, helt fångad av ögonblickets förnimmelser, känslor och tankar, inser vi att även vi ägt förmågan till total koncentration på det som är viktigast här och nu. Kanske upplever vi något liknande då vi låter oss gripas och hänföras t.ex. då vi lyssnar på musik. Detta är ett naturligt tillstånd som vi kan lära oss att komma tillbaka till igen. Det är kännetecknande för hypnosen och den förmågan kan vi träna upp, väcka till liv. Det går lättare om du tidigare arbetat med dig själv med hjälp av kognitiva tekniker, mental träning, meditation och liknande.

 

I någon grad har vi alla negativa och onödiga tankar men har du många sådana kan det vara ett större arbete. Hur stort det blir beror på om tankarna endast bottnar i vanor eller om de har sitt ursprung i icke-färdigbearbetade och eventuellt traumatiska upplevelser. Men under alla omständigheter är det fullt möjligt.

Det faktum att vi är i hypnos då vi håller på att somna eller vakna upp betyder inte att vi är halvvakna eller halvsovande. Hypnotiska tillstånd kan inte reduceras till något som är en blandning mellan vanlig vakenhet och sömn. De är specifika, klart avskiljbara tillstånd, som kännetecknas av att vissa delar av oss är mer aktiva, andra mer passiva än i vanliga vakna tillstånd. Man har kunnat visa att personer som befinner sig i hypnotiska tillstånd uppvisar speciella typer av hjärnaktivitet.

 

Men varför väcker hos en del av oss tanken på hypnos fortfarande oro som kan ta sig uttryck bl.a. i påståenden som det som citeras i rubriken? En möjlig orsak kan vara att gamla förlegade uppfattningar om hypnos som metod och hypnosens natur fortfarande lever kvar trots seriös forskning på området och trots kliniskt verksamma terapeuters försök att sprida kunskap om modern hypnos. Vi har länge varit präglade av Freuds teorier om dolda inre krafter i vårt s.k. undermedvetna och därför kanske rädda för att möta något mörkt och okänt som finns inombords. Genom ökad kunskap och erfarenhet kan vi i dag ha en mer positiv syn och i stället betrakta denna vår inre del som en intelligent och resursstark del av oss.

 

En annan möjlig orsak till missuppfattningar om hypnos kan grunda sig på att den använts i underhållningssyfte och på en tendens hos scen- eller estradhypnotisörer att förstärka den mystik som omgärdat hypnosen sedan tidigare. Personer som använder hypnos i behandlande syfte vill däremot sprida kunskap om vad hypnos är som metod och som tillstånd, klargöra och avmystifiera hypnosen för att på bästa sätt kunna hjälpa människor att må och fungera så bra som möjligt. Även forskningen kan ha fördröjts genom att man tidigare betraktat hypnos som något mystiskt.

 

Den kanske vanligaste anledningen till att ta avstånd från hypnosen är rädslan för att bli ofrivilligt manipulerad, förlora kontrollen och bli offer för en hypnotisörs suggestioner. Du kanske är rädd för att inte kunna välja, inte kunna styra, inte ha full kontroll över vad som sker.

 

Om du för låt oss säga femtio år sedan hade kommit till en hypnoskunnig person, som man på den tiden kallade hypnotisör, hade han – för i praktiken var det alltid en man – högst sannolikt haft en auktoritär stil och mer eller mindre beordrat dig att gå in i hypnotiska tillstånd. Sedan hade han antagligen pumpat dig full med positiva suggestioner eller förflyttat dig tillbaka i tiden för att försätta dig i kontakt med upplevelser av händelser han antog vara orsaken till dina problem.

 

I dag kallar vi inte längre en hypnoskunnig coach eller terapeut för hypnotisör då vi inte längre ser honom eller henne som någon som genom att hypnotisera tar makten över sin klient eller egentligen hennes beteenden. I stället kan vi jämföra med förhållandet lärare-elev. En lärare kan inte överföra sin kunskap till eleven men hon kan skapa en atmosfär av trygghet och förtroende som gör att hennes elev blir motiverad att förändra och utveckla sitt tänkande. Vi kan kalla hypnossituationen för ett samarbetsprojekt.

Skulle du däremot t.ex. låta dig övertalas att ställa upp på en scen tillsammans med en scenhypnotisör trots att du egentligen inte vill det och kanske inte mår riktigt bra kan det aktualisera en eller annan form av problematik som ligger latent i din inre del, ditt s.k. undermedvetna.

 

I modern hypnos är du definitivt inte ett halvsovande viljelöst objekt som faller offer för en hypnotisörs suggestioner utan en vaken och aktiv deltagare i en process som du får hjälp med att initiera men som du efterhand blir en allt viktigare del av. Relationen mellan den som hypnotiserar och den som hypnotiseras är med andra ord annorlunda än i traditionell hypnos. Detta har även konsekvenser för hur vi ser på botande. Du kan inte förvänta dig att bli hypnotiserad till hälsa. Du kommer inte till en coach eller terapeut för att bli botad utan för att få hjälp av bota dig själv. I dag vet man att om en positiv förändring ska kunna förankras på ett djupare plan och hålla över tid bygger det på att det är du som gör det största jobbet om än med hjälp. Milton Erickson, som kallats den moderna hypnosens fader, har uttryckt det så här:

 

”It is the patient who does the therapy. The therapist only furnishes the climate, the weather. That´s all. The patient has to do all the work”.

 

Koncentration är något som karaktäriserar både traditionell och modern hypnos. Ju mer din s.k. medvetna eller yttre del koncentrerar sig på att uteslutande observera allt som händer och finns både inne i och utanför kroppen desto mer kommer din inre del till uttryck, det du lärt dig att kalla ditt undermedvetna.

 

Genom observationsträning lär vi oss att få alltmer tillgång till det som finns djupare inom oss. Vi upplever vad som kallats ett vidgat medvetande. Ju djupare vi kommer desto mer får vi tillgång till vår inre kraft, den som gör det möjligt för oss att ta itu med våra problem och förändra det vi upplever behöver förändras. Den hypnoskunnige coachens/terapeutens uppgift är att hjälpa människor att finna den kraften inom sig och att använda den. Möjligen kan du under ett övergångsskede uppleva att det är coachen/terapeuten som tar kontrollen men i så fall är det du som har delegerat den bara för att efterhand uppleva att du återtar den. När du gjort det får du alltmer kontroll ju djupare du kommer och ju mer du lär känna av dig själv.

 

Många av oss tror att vi ska klara alla problem med viljans hjälp bara vi ”tar oss i kragen”. Vi har lärt oss att leva mer eller mindre på ytan av oss själva utan någon kontakt med våra djupare delar. Därför pressar vi ofta vår yttre del som har en begränsad kapacitet till det yttersta. Men det är inte alltid så enkelt. Med professionell hjälp kan vi lära oss att utnyttja den kraft som finns djupare i vårt inre. När vi får hjälp utifrån talar vi om heterohypnos.

 

Efterhand kan vi även lära oss att med hjälp av självhypnostekniker på egen hand försätta oss i hypnotiska tillstånd och ta oss ut ur dem. Vi kan ge oss själva instruktioner samtidigt som vi upplever och observerar våra upplevelser. Delar av oss är t.o.m. mer uppmärksamma än i vanliga vakna medvetandetillstånd.

 

Sammanfattningsvis vill vi säga till den som tänker eller säger ”Mig skulle ingen någonsin kunna hypnotisera”:

 

Modern hypnos är inte något hokus pokus såsom många människor fortfarande föreställer sig. Det är ett seriöst arbete som du kan göra med dig själv om du vill uppnå det som kan kallas ett optimalt tillstånd, d.v.s. ett tillstånd där du mår och fungerar så bra som dina livsomständigheter tillåter. Efterhand som du lär dig koppla bort allt fler onödiga tankar och känslor och onödig fysisk aktivitet m.m. kommer du in i hypnotiska tillstånd som du upplever som mycket positiva. I djupa hypnotiska tillstånd kan du använda detta välbefinnande för att förändra de beteenden du upplever att du behöver förändra.

 

Det finns troligen lika många sätt att inducera hypnos som det finns personer som utövar detta. Det säger sig självt att du behöver ha förtroende för den du väljer att samarbeta med och som hjälper dig på vägen. En välkvalificerad coach/terapeut förstår att lyssna på den guide som finns djupast inne i din inre del och samarbetar med den. Du kan föreställa dig att du är förste styrman på en Boeing 747 och vid din sida har du din kapten. Du tränar dig på att själv bli kapten på den här flygplanstypen men du behöver först ett visst antal timmar i luften tillsammans med honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *