Hypnoterapi

Vis dine problemer opsto for ikke allt for lenge siden og er av begrunset natur og kompleksitet kan det holde med at kognitiv mental trening for at du skal opleve at du når dine mål.

Vis kognitiv mental trening ikke er nokk kan vi kompletere med Hypnoterapi på vores klinikk i Oslo.
Dette kan bli aktuellt vis du har värt plaget av det du oplever som dit problem unner en lengre tid. Det kan da ha sprett seg til mer adferd og til flere situasjoner og sammenheng i dit liv.

Det kan da väre snakk om
-ikke ferdigbearbeidede oplevelser og/eller
-uopfyllte grunnleggende behov

Som du värt nött til og helt eller til dels trenge bort fra dit allmindlige bevisthetstilstand. Til tross for dette merker du dem gjenom forskjellige typer av symtomer som påvirker dit dalglige liv, vordan du har det med deg sjöl og vordan du fungerer.

Op til overflaten

Da du ved hjelp av kognitiv mental trening er blitt tilstrekkelig sterk for og kunne möte disse ikke ferdigbearbeidede oplevelser kommer de spontant op til overflaten og derved bli tilgjenglige selv for dine yttre deler, dvs bevistheten.

Rekonstruksjon og omprogramering

Den prosesse du går igjenom da du bearbeider ikke ferdigbearbeidede oplevelser kan sies inneholde to forskjellige faser:

REKONSTRUKSJONSFASEN vor de ikke ferdigbearbeidede oplevelserne du bärer på blir tilgjenglige for dine yttre deler og derved bearbeidingsbare
-OMPROGRAMERINGSFASEN vor de oplevelser du tidlige oplevde som negativt ladede omdannes til neutrale eller positive.

Omprogrameringen som fölger på rekonstruksjon innebärer at situasjoner som tidligere oplevdes som truende og skremmende eller på andre måter utilfredstillende nå blir håndterbare siden de nå optrer unner nye og mer positive forhold som er kommet til ikke minst fordi

-du er blitt sterkere ved det du lärt deg gjenom den kognitive mentale treningen
-du forhåpentligvis oplever at du har en god stötte i den terapeut du har ved din side.

Det viktige ved og ha en kompetent og erfaren Psykolog ved din side

Vi hjelper deg bearbeide de oplevelser du trenger bearbeide men först etter det at du bygget op deg sjöl tilstrekkelig ved hjelp av den mentale treningen. Din Psykolog gir deg siden den stötte, veiledning og den trygghet du trenger for og kunne komme deg igjennom den prosesse terapien innebärer.

Nor du oplever at du får dette fra din Psykolog oplever du at du får mer kontrolle over det som skjer. Da öker din tro på at du kan påvirke. Du får da og en mere positiv instilling til deg sjöl.

Vis du arbeider med deg sjöl med de metoder vi utvikklet vil du komme og bearbeide i det tempo du klarer. Ingen overbelastning skjer da.

For mere info om hypnoterapi se artikkler unner: www.psykologgruppen.se/category/kognitiv-hypnoterapi