Kognitiv mental trening / Jonas Sandberg

Nor vi oplever at vi ikke kommer lengre ved og snakke er det lurt og gå videre ved hjelp av kognitiv mental trening. Gjennom denne kan du bli sterkere mentalt. Dette har en verdi i seg sjöl.

Dessuten skaper det forutsettninger for at du skall kunne bearbeide det ikke ferdigbearbeidede opplevelsematerial som eventuellt finnes lagret inom deg.
At du ved hjelp av kognitiv mental trening ’bygger op deg sjöl mentalt’ betyr i klartekst at du ved hejlp av dine tanker og din tankevirksomhet utvikkler dit så kallte ’mind’- din hjernes ’software.’

Man snakker om vor viktig det er og utvikkle seg sjöl. Men egentlig er det ikke de sjöl du utvikkler men ditt ’mind’ som består av dine mentale verktöy-tankerne, fölelserne, dine indre forestillinger og din fysiske kropp-som du utvikkler. Du er med andre ord den som utvikkler dem, men du er dem ikke.

Ved hjelp av din verktöy utvikkler du siden mentale evner som KONSENTRASJON, AVKOBBLING, UTHOLDENHET og ÖDMYKHET.

Du laerer deg over tid og kunne vaere allt mere konsentrert på det som du daer og da oplever som viktigst av allt samtidlig som du blir allt bedre på og KOBBLE AV og BORT allt det som du ikke oplever er viktig daer og da. Daerigjenom öker du din prestasjonsevne samtidlig som du laerer deg og spare på din energi og blir ikke så sliten som tidligere.

Du er med andre ord ikke dine tanker men den som ved hjelp av dem styrer over kroppen, med vars hjelp du kan beveged deg, forflytte deg og reagere og de andre verktöen. Ved hjelp av dem kan du siden styre eller påvirke det som skjer og finnes i og utenfor kroppen. For du kan ikke kontrollere deg sjöl men du kan kontrollere eller styre dine tanker, som er det som er det viktige.

Det kan vilke som at jeg pirker bort orene men jeg mener det er viktig at vi skjönner at TANKEKONTROLL, dvs kontroll over kroppen og de andre erktöyen, ved hjelp av tankerne, er det som er mulig og önskelig.

KOGNITIV MENTAL TRENING handler med andre ord om at vi ved hjelp av tankerne styr over de andre verktöyen, dvs fölelserne, de indre bilderne og kroppen.

Men som vi kjenner til er ikke alle tanker som vi produserer og genererer kontruktive. En del av dem er negativt ladet og kan derfor skape fölelser som du som regel oplever som negstive som f eks redsel og angst. Oftest er disse fölelser unödige, da du ikke trenger föle deg for og kunne må og fungere optimalt.
Vi i Psykologgruppen Norden har utvikklet teknikker for og kunne ’installere et filter’ i din hjernes software som löpende-kontinuerlig- renser bort de onödiga tankar mm som kommer till dig från dig själ och från andra.

Alle negative tanker, som du kan tenke om deg sjöl, andre, livet mm er unödige. Du trenger aldrig tenke noe negativt for og kunne må og fungere bra. Men det finnes og andre som ikke er negative men som allikevel er unödige. Disse kan man og med fordel hoppe over. De gjör ingen skade men de stjeler din energi.

Du eksisterer uavhelgig av dine tanker, fölelser, indre bilder og din fysiske kropp. Men de eksisterer ikke uavhengig av deg. De eksisterer fordi at du gjör det. De er dine verktöy.

Du har makten over dem. Derfor finnes det ikke noen grunn for deg og se på dem som dine fiender men som dine venner.

Gjenom öked forståelse for vordan du kan bruke dine verktöy for og kunne må og fungere bedre blir din evne til og kommunisere med deg sjöl og andre og bedre. På denne måten kan du forebygge og löse konflikter som kan opstå i din relasjon til deg sjöl, din familie, dine venner og arbeidskolleger. Dermed motvirker du og unödig negativ stress.

For mere informasjon om kognitiv mental trening se artikkler unner: Psykologgruppen.net/category/mental-traning